Ryska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat