Franska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
On peut voir avec... que...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Les informations semblent suggérer que...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
Les chiffres révèlent que...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Plusieurs résultats notables furent...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
Une corrélation fut établie entre...et...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Comme prévu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
Les statistiques montrent que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
Selon les statistiques...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Statistiquement parlant...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat