Engelska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat