Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat