Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
จากที่เคยเห็นจาก...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Används för att beskriva rå data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Các dữ liệu cho thấy...
Används för att beskriva rå data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Các số liệu chỉ ra rằng...
Används för att beskriva rå data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Đáng chú ý là...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... tỉ lệ thuận với...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
อย่างที่ทำนายไว้...
Như dự đoán,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Số liệu chỉ ra rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ตามสถิติ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
พูดอย่างสถิติ
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat