Portugisiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Pode ser visto de/do/da...que...
Används för att beskriva rå data
จากที่เคยเห็นจาก...
Como pode ser observado em/no/na...
Används för att beskriva rå data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Os dados sugerem que...
Används för att beskriva rå data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
A figura revela que...
Används för att beskriva rå data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Används för att beskriva rå data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Alguns números significativos foram...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...foi positivamente correlacionado com...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
อย่างที่ทำนายไว้...
Como previsto,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
As estatísticas mostram que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ตามสถิติ...
De acordo com as estatísticas...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
พูดอย่างสถิติ
Estatisticamente falando...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat