Tyska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Wie ... zeigt, ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
... korreliert positiv mit... .
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Wie prognostiziert, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Rein statistisch gesehen,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat