Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat