Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat