Rumänska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat