Polska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Dane wykazują, że...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z danych wynika, że...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...był dodatnio skorelowany z...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Statystyki pokazują, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Według statystyk...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat