Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat