Koreanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
...에서 보다시피, ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
예상 했던 데로, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
통계자료에 따르면...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
통계에 의하면,
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
통계적으로 말하면,
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat