Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat