Japanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat