Franska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
On peut voir avec... que...
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Les informations semblent suggérer que...
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Les chiffres révèlent que...
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Plusieurs résultats notables furent...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
Une corrélation fut établie entre...et...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
Comme prévu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
Les statistiques montrent que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
Selon les statistiques...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Statistiquement parlant...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat