Engelska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Används för att beskriva rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Används för att beskriva rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Används för att beskriva rå data
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Används för att beskriva rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Används för att beskriva rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som förutspått, ...
As predicted, …
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat