Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

A partir de... se puede observar que...
To může být vidět z..., že...
Används för att beskriva rå data
Como se puede ver en...
Jak je možno vidět z..., ...
Används för att beskriva rå data
Los datos parecen sugerir que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Används för att beskriva rå data
La figuras revelan que...
Čísla ukazují, že...
Används för att beskriva rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
Z údajů je zřejmé, že...
Används för att beskriva rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... fue asociado positivamente con...
...pozitivně koreloval(a) s...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como se predijo...
Jak se dalo předpokládat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Las estadísticas muestran que...
Dané statistiky ukazují, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Según las estadísticas,...
Podle daných statistických údajů...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Desde el punto de vista estadístico...
Statisticky řečeno...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat