Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

A partir de... se puede observar que...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Como se puede ver en...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Los datos parecen sugerir que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
La figuras revelan que...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... fue asociado positivamente con...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como se predijo...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Las estadísticas muestran que...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Según las estadísticas,...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Desde el punto de vista estadístico...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat