Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

A partir de... se puede observar que...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Como se puede ver en...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Los datos parecen sugerir que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
La figuras revelan que...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... fue asociado positivamente con...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como se predijo...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Las estadísticas muestran que...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Según las estadísticas,...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Desde el punto de vista estadístico...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat