Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat