Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat