Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat