Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat