Italienska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Används för att beskriva rå data
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Används för att beskriva rå data
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Används för att beskriva rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Används för att beskriva rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Används för att beskriva rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat