Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Pode ser visto de/do/da...que...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Como pode ser observado em/no/na...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Os dados sugerem que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
A figura revela que...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Alguns números significativos foram...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...foi positivamente correlacionado com...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como previsto,...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

As estatísticas mostram que...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De acordo com as estatísticas...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Estatisticamente falando...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat