Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Pode ser visto de/do/da...que...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Como pode ser observado em/no/na...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Os dados sugerem que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
A figura revela que...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Alguns números significativos foram...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Os resultados do presente estudo demostram que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...foi positivamente correlacionado com...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Como previsto,...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

As estatísticas mostram que...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De acordo com as estatísticas...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Estatisticamente falando...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat