Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat