Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat