Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
数据表明...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat