Italienska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Används för att beskriva rå data
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Används för att beskriva rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Används för att beskriva rå data
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Används för att beskriva rå data
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Används för att beskriva rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat