Turkiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
...'den görülebileceği üzere ...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
İstatistiklere göre ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat