Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat