Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat