Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat