Engelska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Används för att beskriva rå data
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Används för att beskriva rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Används för att beskriva rå data
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Används för att beskriva rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Används för att beskriva rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat