Japanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Används för att beskriva rå data
...에서 보다시피, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Används för att beskriva rå data
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Används för att beskriva rå data
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Används för att beskriva rå data
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Används för att beskriva rå data
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
・・・・という注目すべき結果になった。
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
예상 했던 데로, ...
予想通り、・・・・
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

통계자료에 따르면...
・・・・ということをこの統計は示している。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계에 의하면,
統計によると、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계적으로 말하면,
統計的に見て、・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat