Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
...에서 보다시피, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
예상 했던 데로, ...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

통계자료에 따르면...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계에 의하면,
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계적으로 말하면,
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat