Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
...에서 보다시피, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
예상 했던 데로, ...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

통계자료에 따르면...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계에 의하면,
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계적으로 말하면,
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat