Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
Các dữ liệu cho thấy...
Används för att beskriva rå data
数据表明...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
Đáng chú ý là...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
... tỉ lệ thuận với...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
Như dự đoán,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
Số liệu chỉ ra rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
Theo như số liệu cho thấy,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat