Portugisiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
Pode ser visto de/do/da...que...
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
Como pode ser observado em/no/na...
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
Os dados sugerem que...
Används för att beskriva rå data
数据表明...
A figura revela que...
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
Alguns números significativos foram...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
...foi positivamente correlacionado com...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
Como previsto,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
As estatísticas mostram que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
De acordo com as estatísticas...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
Estatisticamente falando...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat