Polska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
Jak można zauważyć na... , ...
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
Dane te zdają się sugerować, że...
Används för att beskriva rå data
数据表明...
Dane wykazują, że...
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
Z danych wynika, że...
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
Kilka godnych uwagi wyników...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
...był dodatnio skorelowany z...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
Statystyki pokazują, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
Według statystyk...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
Statystycznie rzecz biorąc...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat