Engelska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

从...可以看出...
It can be seen from… that…
Används för att beskriva rå data
从...可以看出...
As can be seen from…, …
Används för att beskriva rå data
这些数据可以表明...
The data would seem to suggest that…
Används för att beskriva rå data
数据表明...
The figures reveal that…
Används för att beskriva rå data
从这些数据可以看出...
From the figures it is apparent that…
Används för att beskriva rå data
几个值得注意的结果是...
Several noteworthy results were…
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
目前研究结果表明...
The results of the present study demonstrate that…
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...的数字上升/下降/保持不变。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
与...有关的数据...上升/下降了
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...和...呈正相关
...was positively correlated with…
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
正如所预测的,...
As predicted, …
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
This finding is consistent with X's contention that…
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
此发现进一步确认X的主张,即...
This finding reinforces X's assertion that…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
与X的发现一致,...和...呈正相关
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

统计数据显示...
The statistics show that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
根据数据统计,...
According to the statistics…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
通过数据统计,可以看出...
When one looks at the statistics, one can see that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据数据统计,...
Statistically speaking…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
据统计数据,我们可以推测...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat