Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat