Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
数据表明...
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat