Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat