Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Στατιστικά μιλώντας...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat