Polska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Används för att beskriva rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Används för att beskriva rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Används för att beskriva rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Används för att beskriva rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Används för att beskriva rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat