Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat