Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

On peut voir avec... que...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Comme il peut être vu avec..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Les informations semblent suggérer que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
Les chiffres révèlent que...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Au regard des chiffres, il est clair que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Plusieurs résultats notables furent...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Une corrélation fut établie entre...et...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Comme prévu, ...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Les statistiques montrent que...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Selon les statistiques...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistiquement parlant...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat